Algemene voorwaarden

Laatste update op 18 september 2023

Disclaimer

Op al onze teksten, afbeeldingen en andere content berust een auteursrecht. Deze algemene voorwaarden werden opgesteld door Harsele. Het is in geen geval toegestaan om deze ongevraagd te kopiëren of over te nemen. Wij, van Harsele, gaan actief op zoek naar illegale kopieën van onze teksten, afbeeldingen en andere content. We zullen het niet nalaten om gerechtelijke stappen te ondernemen.

1. REGLEMENT HARSELE

Harsele, gelegen te Eindheuvel 33, 2230 Herselt. Met logiesdecreet nummer 397787.

Dit reglement (reserveringsvoorwaarden en leefregels) dient te worden gerespecteerd door alle gasten en bezoekers op het domein. Door het betalen van de factuur verklaart de huurder de reserveringsvoorwaarden en leefregels te kennen en ze te aanvaarden.

Dit huisreglement geeft u een aanwijzing hoe wij het liefst zien dat u met de vakantiewoning en de inventaris omgaat.

We hebben enkele regels opgesteld. Wij hopen dat u zich hierin kunt vinden. Wanneer u zich hieraan houdt, helpt u ons om -ook in de toekomst- een zo groot mogelijke service te bieden aan u en andere gasten.

Dit huisreglement is bedoeld om u een prettig en probleemloos verblijf te bezorgen. Het bevat onder meer informatie over telefoonnummers van dokters, noodnummers, alsook inlichtingen over de streek.

Eigenaar en verantwoordelijk, te contacteren in opgesomde volgorde:

 • Contactgegevens Stijn: 0472 578576
 • Contactgegevens Nele: 0476 254862
 • Urgentie 112

2. RESERVERINGSVOORWAARDEN

2.1. BETALING EN RESERVERING

Na reserveringsaanvraag krijg je een betalingsuitnodiging via mail opgestuurd. Het voorschot (50% van het totale bedrag) dient te worden betaald binnen de 30 dagen na het ontvangen van de factuur. Pas na betaling is de boeking definitief. Is het bedrag niet betaald 30 dagen na het ontvangen van de factuur dan vervalt de boekingsaanvraag.

Het resterende bedrag dient overgeschreven te worden ten laatste 14 dagen voor aankomstdatum.

De prijzen zijn inclusief:

 • verblijf;
 • prijs voor het aantal personen;
 • brandhout;
 • water- en elektriciteitskosten;
 • opladen van een elektrisch voertuig valt uiteraard buiten het
  hierboven vermelde normale verbruik en zal dan ook apart aan de
  geldende markttarieven aangerekend worden.
 • toeristenbelasting;
 • eindschoonmaak ( 50€ per schoonmaak);
 • administratiekosten;
 • BTW (dit kan je terugvinden op de factuur).
2.2 Capaciteit vakantiewoning

Er mogen maximaal 4 personen overnachten in de vakantiewoning. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden. Degene die de reservering boekt en betaalt is verantwoordelijk voor het naleven van de leefregels en het betalen van de facturen.

2.3 BEZOEKERS

Er zijn bezoekers toegestaan op het terrein, dit dient beperkt te blijven tot 2 extra personen. Hierop kunnen uitzonderingen worden toegelaten maar deze moeten dan ruim op voorhand schriftelijk zijn aangevraagd door de huurder. Vervolgens moet dit schriftelijk zijn goedgekeurd.

In geval er bezoekers worden toegestaan moeten wij op voorhand een schriftelijk overzicht krijgen van deze bezoekers. (voornaam – naam – leeftijd – reden van bezoek).

Indien er door het extra bezoek hinder voor de omwonenden veroorzaakt worden, zal er een gedeelte van de waarborg ingehouden worden, dit in relatie tot de veroorzaakte hinder.

2.4 DIEREN

Het meebrengen van (huis)dieren is niet toegestaan op het terrein. Indien er na verblijf word vastgesteld dat er schade is aangebracht, word er op basis van de beschadiging gedeelte van de waarborg ingehouden.

2.5 WIJZIGING OF ANNULERING

Elke annulering moet steeds schriftelijk gebeuren. Een aangetekende brief en e-mail zijn geldig. Voor een annulering zijn onderstaande bepalingen geldig:

Voor iedere annulering (volledig of gedeeltelijk) door de huurder, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • Annulering tot 3 maanden vóór de datum van aankomst:
  kosteloos;
 • Annulering tussen 3 maanden en 2 maanden vóór de datum van aankomst:
  40% van de reservering zal worden ingehouden;
 • Annulering tussen 2 maanden en 1 maanden vóór de datum van aankomst:
  50% van de reservering zal worden ingehouden;
 • Annulering binnen de 15 dagen vóór de datum van aankomst:
  100% van de reservering zal worden ingehouden.

Voor iedere wijziging/annulering door de verhuurder, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • De verhuurder behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren omwille van veiligheidsredenen. Dit kan zijn een weerswaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer.
 • Indien dit van toepassing is zullen we je vragen je verblijf uit te stellen tot een latere datum, die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we kunnen het bedrag, door jou betaald, volledig aan jou terugbetalen.

Voor iedere wijziging/annulering door de huurder, op het moment zelf van je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Indien je op het ogenblik van aankomst zelf weigert/nalaat je verblijf te betreden omwille van welke redenen dan ook zal je geen enkele vergoeding kunnen terugeisen.

2.6 VEILIGHEID

Gasten en bezoekers:

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid maar zeker de veiligheid van je kind(eren). Dit bij zowel het maken van een kampvuur, gebruik van de BBQ, alsook gebruik maken van de kachel.

Waardevolle voorwerpen:

Waardevolle voorwerpen laat je best niet achter in je verblijf. Harsele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die gepleegd worden.

Alcohol, roken en drugs:

Het is strikt verboden zich “onder invloed van alcohol en drugs” te bevinden in de vakantiewoning, op de terrassen, in de toegangen, aan de vuurplaatsen, hottub en aan de BBQ.

Roken in de vakantiewoning is strikt verboden.

Je kan roken op het terras maar het is strikt verboden om peuken in de natuur achter te laten. Een asbakje voor je peuken zal buiten onder het overdekte gedeelte aanwezig zijn. Het is verboden te roken wanneer een code rood of oranje door de brandweer is uitgegeven.

2.7 AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de vakantiewoning
 • Bij het niet juist gebruiken van de vakantiewoning en het niet juist achterlaten kan de verhuurder aanvullende (schoonmaak-/herstel-)kosten aanrekenen;
 • Ongevallen;
 • Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen;
 • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor de verhuurder
  en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of
  nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is
  door enig zaak die zij onder zich hebben.

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, verklaar je te beseffen dat je verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de vakantiewoning, terrassen, kampvuurplaatsen, parking en mogelijk zelfs in de vakantiewoning.

2.8 BORG

Als er geen schade, uitzonderlijke schoonmaakkosten of verlies kan worden vastgesteld, wordt de borg binnen de 14 dagen teruggestort. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt Harsele zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.

2.9 GESCHILLEN

Alle klachten in verband met je verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na je verblijf verzonden worden.

Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Westerlo en volgens het Belgisch recht.

3. LEEFREGELS

3.1 ZORG VOOR HET TERREIN

 • Draag zorg voor gebouwen, materiaal, meubilair en plantgoed;
 • Spring zuinig om met water en energie;
 • Laat nooit afval achter, werp nooit afval op de grond, vuilniscontainer is bij de parkeerplaats voorzien;
 • Huisdieren zijn niet toegelaten;
 • Een geluidsinstallatie is bedoeld voor eigen groep, pas het volume aan. Respecteer de stilte tussen 22 en 8uur.
 • Geen ruimten of kasten openen waarop privé gemarkeerd staat of die met een sleutel afgesloten zijn.
 • Niets in de toiletten, wastafels of andere afvoeren werpen (geen tampons, maandverbanden, luiers, inlegkruisjes). Verder geen
  milieuschadelijke schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de toiletten werpen. Dit kan
  ernstige verstoppingen veroorzaken.
 • Er is een ecologisch wasmiddel voorzien in de keuken, gelieve dit ook te gebruiken om verstoppingen of geurhinder te voorkomen.
 • Gelieve geen nat hout te gebruiken in de houtkachel. Dit kan leiden tot schoorsteenbranden. Mocht u niet weten hoe u de haard
  of kachel gebruikt, informeer u dan bij de eigenaar.
 • Signaleer eventuele onvolkomenheden direct bij aankomst, neem er een foto van en stuur die door naar de eigenaar, zodat u aan het
  einde van het verblijf niet aansprakelijk gesteld wordt. – Meld eventuele ontstane schades tijden uw verblijf en voordat u
  vertrekt, zodat de beheerder het huis voor de volgende gasten in orde kan brengen.
 • Eventuele klachten dient u meteen (uiterlijk 24 u na constatering) te melden aan de eigenaar.

3.2 BEPERKTE TOEGANKELIJKHEID

 • Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parking;
 • De toegangspoort mag niet gebruikt worden tijdens het verblijf door de huurder.

3.3 EINDSCHOONMAAK

We vragen je om de vakantiewoning in dezelfde staat achter te laten als dat je ze gekregen hebt en volgens onderstaande richtlijnen.

De vakantiewoning dienen als volgt te worden achtergelaten:

 • Afval sorteren en naar het sorteerpunt brengen;
 • Alles terug plaatsen zoals je het hebt ontvangen:
  • Meubilair terug op de juiste plaats
  • Keukengerief op de juiste plaats terug plaatsen
  • Bedden netjes achterlaten
 • De vakantiewoning volledig vegen

Indien de vakantiewoning zodanig wordt achtergelaten dat een uitzonderlijke schoonmaak vereist is, zullen tevens extra bijkomende kosten worden aangerekend voor het sorteren van niet juist gesorteerd afval, opruimkosten, wasserijkosten,….

3.4 VUUR

 • Vuur maken (kampvuur, kookvuur) kan enkel wanneer er geen code oranje, rood van toepassing is.
 • Vuur maak je alleen op de voorziene plaatsen (kachel in de vakantiewoning, kachel in de hottub,vuurschaal).
 • Indien je vuur maakt op de voorziene plaatsen moet je volgende regels in acht nemen:
  • Nooit onbemand
  • Vuur volledig doven indien je weggaat van de vuurplaatsen
 • Het is strikt verboden een open vuur te maken in het bos

3.5 HOTTUB

Deze is enkel te gebruiken indien hiervoor bij reservatie gebruik vermeld word.

Daar wij ons waterverbruik willen beperken in de bosrijke omgeving, zal de hottub na reservatie dan ook klaargemaakt worden voor gebruik.

Het nodige hout is hiervoor voorzien.

Alle nodige materialen voor het vuur aan te maken vind u bij de kachel in de vakantiewoning

– Aanmaakblokjes

– Handleiding:

*Kijk na of het waterpeil aan het minimumniveau staat. Dit is zeer belangrijk, anders smelt de kachel. De kachel mag nooit aangemaakt worden als het waterpeil te laag staat.

Indien nodig, kan u zelf nog bijvullen met de tuinslang. Deze bevindt zich bij de houtopslag.

Tegen een kleine meerkost van 25€ kan de hottub al opgewarmd worden tegen aankomst.

3.6 IN- EN UITCHECKEN

 • Inchecken kan vanaf 16u plaatsvinden dmv gebruik van sleutelkluis.
 • Uitchecken moet voor 11u gebeuren. (op zondag om 16u)

Bij laattijdig verlaten wordt minimaal €100 aangerekend op de factuur.

Bij niet terughangen van de sleutel met hanger wordt €30 aangerekend per
sleutel op de factuur.